Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderholm Skole - i virkeligheden lærer du mere
Mobil menu

Princip for undervisningens organisering

 

Formål

 • Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, dannelse og trivsel.

 

Elevernes placering i klasser

 • Skolen tilstræber, at der på klassetrinnet dannes klasser med en harmonisk fordeling af eleverne i forhold til køn, bopæl i skoledistriktet og kendte udfordringer.
 • Skolen tilstræber gennem samarbejde med de institutioner, der afleverer børn til skolen, at danne sig indtryk af børnene med henblik på den bedst mulige klassedannelse.
 • Skolen tilstræber at orientere og høre skolebestyrelsen og forældrene så tidligt som muligt, hvis elevtallet eller pædagogiske eller faglige forhold nødvendiggør nye klassedannelser.

 

Holddannelse 

 • Skolen tilstræber at bruge holddannelse på tværs af klasser og klassetrin, når det kan fremme undervisningsdifferentiering, elevernes læring og motivation samt fællesskabet på skolen.

 

Elevernes undervisningstimetal

 • Skolen tilstræber, at undervisningstiden ikke væsentligt overskrider Undervisningsministeriets vejledende timetal. 

 

Skoledagens længde

 • Skolen tilrettelægger så vidt muligt elevernes skoledage, så undervisningen i indskolingen ligger i tidsrummet 8:00-14:00, på mellemtrinnet i tidsrummet 8:00-15:00 og i udskolingen i tidsrummet 8:00-15:30. 

Skemalægning

 • Skemalægningen har som mål at sikre eleverne en både sammenhængende og varieret skoledag.
 • Skoledagen planlægges under hensyntagen til elevernes behov for pauser og tid til at spise.
 • Skolen tilstræber, at væsentlige skemaændringer i så god tid som muligt er kendt af elever, forældre, skolens medarbejdere, ledelse og relevante samarbejdspartnere. 
 • Skolen tilstræber, at skoledagen planlægges, så der er mulighed for aktivitetsbaseret undervisning, ekskursioner og samarbejde med eksterne parter.

 

Vikardækning

 • Skolen tilstræber et højt fagligt niveau i undervisningen ved vikardækning.
 • Skolen tilstræber, at vikardækningen så vidt muligt foretages af en medarbejder, eleverne kender i forvejen.
 • Skolen tilstræber en vedvarende og sammenhængende vikardækning ved en undervisers længerevarende fravær.

 

Undervisningsdifferentiering

 • Skolen tilstræber, at undervisningen tilrettelægges med hensyntagen til de enkelte elevers faglige og personlige forudsætninger.

 

Lektiehjælp og faglig fordybelse 

 • Skolen tilstræber at alle elevopgaver løses i den planlagte undervisningstid.
 • Skolen tilstræber, at der i udgangspunktet ikke gives lektier for som eleverne skal løse hjemme.
 • Det forventes dog, at alle skolens elever dagligt læser mellem 15 og 30 minutter (afhængig af alder) hjemme hver dag. Ansvaret for dette ligger hos forældrene, men fra tid til anden kan de litterære værker komme fra skolen. Eksempelvis hvis klassen er i gang med en novelle, roman eller lign. 

 

Hvis der undtagelsesvis alligevel gives lektier for, gælder følgende:

 • Skolen tilstræber, at eleverne får relevant feedback på deres lektier.
 • Skolen tilstræber, at lektiehjælp og faglig fordybelse støtter eleverne bedst muligt i at realisere deres individuelle læringsmål.
 • Skolen tilstræber, at lektiehjælp og faglig fordybelse understøtter elevernes sociale kompetencer, tiltro til egne evner og motivation for at gå i skole. 

Supplerende undervisning og specialundervisning

 • Skolen tilrettelægger den supplerende undervisning og specialundervisningen og indstiller tilbuddet til forældrene.
 • Skolen tilstræber at have den fornødne specialpædagogiske kompetence i personalegruppen til at specialundervisning kan gives på skolen til de elever, der fortsat er knyttet til en almindelig klasse.
 • Skolen tilstræber, at personalet, der varetager den supplerende undervisning, lever op til de samme kvalifikationskrav, som gælder for specialundervisningen. 
 • Skolen tilstræber, at den samlede undervisningstid for elever, der får supplerende undervisning eller specialundervisning, ikke overstiger det fastsatte loft for den højeste samlede undervisningstid. 

 

Dansk som andetsprog

 • Skolen tilstræber at gøre forældre til to-sprogede elever opmærksomme på muligheden for undervisning af eleverne i dansk som andetsprog.
 • Organiseringen af undervisningen i dansk som andetsprog skal så vidt muligt tage hensyn til elevernes behov for at være en del af klassefællesskabet.
 • Skolen tilstræber, at den samlede undervisningstid for elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, ikke overstiger det fastsatte loft for den højeste samlede undervisningstid.