Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderholm Skole - i virkeligheden lærer du mere
Mobil menu

Princip for skole-hjem-samarbejdet

Formål

Skole-hjem-samarbejdet skal være et stærkt partnerskab – et samarbejde, hvor forældre, lærere, pædagoger og ledelse drager nytte af hinandens viden og ressourcer.I det følgende bruges ordet skole som en samlebetegnelse for alle professionelle, som er en del af skoledagen i skole og DUS.

 

Mål

Samarbejdet mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og personlige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan. Samtidig er en vigtig pointe, at både forældre og skole ikke kun fokuserer på det individuelle barn men har fokus på alle børn og på klassefællesskabet som helhed.

Skole-hjem-samarbejdet skal være med til at skabe en hverdag, hvor alle børn:

 • er integreret i og fuldgyldig del af fællesskaberne i skolen og klassen
 • trives
 • oplever sig mødt med varme, åbenhed, nysgerrighed og respekt
 • får de bedste muligheder for læring og udvikling.

Samarbejdet mellem skole og hjem involverer mennesker med forskellige baggrunde, synspunkter og ønsker i forhold til dét, de samarbejder om. F.eks. i forhold til emner som børnesyn, faglighed og disciplin, tryghed og trivsel, hensyn til den enkelte kontra hensyn til fællesskabet, medbestemmelse og meget mere.

Fælles for alle involverede er en stærk interesse i at skabe de bedste vilkår for, at børnene kan få en tryg, god og udviklende skolegang med mulighed for både at lære og at være.

 

Kommunikationen mellem skole og hjem

Det er helt centralt, at al kommunikation mellem de konkret involverede i skole-hjem-samarbejdet inviterer til samarbejde og bygger på tanken om, at alle ønsker et godt læringsmiljø for alle børn. Vi understreger den vigtige pointe, at ingen kan handle på det man ikke ved.

Det gøres blandt andet ved:

 • At møde hinanden med en grundlæggende tillid til, at alle vil hinanden det bedste
 • At tage afsæt i, at alle gør deres bedste – lærere, pædagoger, forældre og børn
 • Altid at tale ordentligt om alle børn – og voksne
 • At kommunikere ærligt, gennemsigtigt og konstruktivt
 • At være nysgerrig, interesseret og undersøgende i forhold til hinandens perspektiver
 • At sortere i, hvad der egner sig til henholdsvis kommunikation på skrift og til direkte dialog og ved tvivl vælge den direkte dialog til.

Forældre opfordres til fortrinsvist at bruge Aula til at kommunikere brede, almene temaer, enkle og afklarende spørgsmål og opfordre til dialog. Ved emner, som er mere komplicerede, kan forældre og skole aftale et tidspunkt, hvor dialogen tages enten ansigt-til-ansigt eller pr. telefon.

 

Fælles ansvar

En vigtig opgave for klassens team og forældre er, at der opbygges gode og ligeværdige relationer fra starten, så̊ skole-hjem-samarbejdet har de bedste muligheder for at fungere. Både mellem børn, internt mellem forældre og mellem forældregruppen og klassens team.

Det inviterer til en kontinuerlig forventningsafstemning både internt i forældregruppen men også i samspil med klassens team.

Styrkelse af forældrefællesskabet kan f.eks. ske ved fælles møder for forældregruppen, sociale arrangementer for hele klassen eller for mindre grupper, f.eks. legegrupper, hvor børnene støttes i at danne nye relationer på tværs af klassen.

 

Skolens ansvar

Klasseteamet understøtter dagligt både børnenes fællesskab og det enkelte barns skolegang så vidt muligt. De møder børn og forældre med et helhedsorienteret blik med afsæt i familien og barnets hverdagsliv og har øje for, at børn udtrykker sig, reagerer og deltager forskelligt i skolelivet. 

Skolen fremmer forældrenes mulighed for at samarbejde om deres barns skoleliv ved løbende at informere om:

 • Klassens sociale liv
 • Undervisningens indhold og aktiviteter
 • Skolens fælles aktiviteter

Skolen understøtter forældregruppens mulighed for at udvikle et positivt samarbejde om klassens fællesskab ved at facilitere arrangementer, som styrker dialogen, og hvor forældrene får mulighed for at drøfte holdninger, udveksle ideer og lave fælles regler og aftaler.

Skolen har ansvar for at invitere til skole-hjem-samtaler, hvor det enkelte barns trivsel og udvikling i læringsfællesskabet kan drøftes.

Skolen bruger fortrinsvis Aula til at kommunikere informationer til alle forældre og til at orientere enkelte børns forældre om hændelser, observationer eller andet, der skønnes at være relevante i forhold til samarbejdet og/eller barnets trivsel. Skolen tilstræber at præcisere, hvad de ønsker af hjemmet i forbindelse med deres skriftlige kommunikation. Herunder om de ønsker en tilbagemelding eller blot er til orientering.

 

Forældrenes ansvar

Forældre har en vigtig opgave i forhold til at støtte deres eget barn i en konstruktiv tilgang til læring, til deltagelse i skolens fællesskaber og til barnets sociale relationer til både voksne og andre børn. Det betyder meget for barnets trivsel i skolen, at forældrene viser interesse for og engagerer sig i dét, der foregår i barnets skoleliv.

Endvidere inviteres forældre til at kommunikere alle forhold vedrørende deres barn eller deres barns aktuelle hjemmebetingelser, der vurderes at have betydning for trivsel og læring i skolen.

Forældre inviteres til at tale konstruktivt om skolen, tage højde for deres barns perspektiv og anerkende de andre involverede perspektiver.

I forhold til klassefællesskabet inviteres forældre til at understøtte det ved

 • at indgå i et konstruktivt samarbejde med klassens øvrige forældre om udviklingen af et positivt klassefællesskab
 • at have et konstruktivt blik på alle de børn, der tilsammen udgør klassens fællesskab – også når der opstår vanskeligheder
 • at møde alle børn med en varm, nysgerrig forståelse
 • at drøfte med klassens team, hvis der opstår fortællinger og hypoteser om andre børn eller forældre, der er problematiske
 • at drøfte med klassens team, hvis der opstår uklarhed, utryghed eller frustration vedrørende forhold i klassen.

 

Løsning af problemer i samarbejde

Det er naturligt, at der opstår udfordringer undervejs i barnets skoletid. Det hører til og behøver ikke i sig selv at være problematisk. Men det er naturligvis vigtigt, at såvel skolens som hjemmets voksne understøtter børnene i gode håndteringsstrategier og hensigtsmæssige forståelser af dét, der foregår. Ligeledes er det vigtigt, at de voksne går foran med det gode eksempel i forhold til, hvordan de taler, forstår og håndterer det, der opstår.

Det er vigtigt for barnets respekt for undervisning og lærerteamet, at forældrene altid tænker over, hvordan de indbyrdes omtaler skolen og personalet. Tilsvarende er det vigtigt, at skolen altid behandler forældre med respekt og forståelse.

 

Problemer skal i udgangspunktet løses direkte mellem de mennesker, der er involveret. Forældre kan altid henvende sig direkte til den enkelte lærer eller pædagog, og helst skal lærere, pædagoger og forældre hurtigst muligt aftale at mødes og tale om det konkrete problem.

Hvis lærere og pædagoger vurderer, at der er behov for særlige tiltag omkring et enkelt barn eller en gruppe af elever, er det vigtigt, at forældrene aktivt inddrages tidligt i overvejelserne. Tilsvarende gælder det omvendte.

Andre professionelle kan blive inviteret ind i samarbejdet, ligesom ledelsen kan det.

Nogle problemer kan løses umiddelbart, andre kræver en længere proces. Jo bedre skole og hjem kan samarbejde i en sådan proces med stor respekt for alt det, der kan komme i spil, jo bedre er det for børnene. Der er klare procedurer, der træder i kraft, hvis der samlet vurderes at være behov for en særlig indsats.

 

(Vedtaget i skolebestyrelsen 6/3 2024)